Allgemeine Bedingungen Hotel Südhang

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 

In het navolgende wordt verstaan onder:

  • Hotel Südhang: De eigenaren van Hotel Südhang, gevestigd in Niedersfeld.

  • Diensten: het in de ruimste zin des woords, door Hotel Südhang verlenen van logies en/of het verstrekken van ruimten met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.

  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hotel Südhang een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten. Onder Klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn of haar relatie een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten.

  • Gast: degene aan wie Hotel Südhang op grond van een met een Klant gesloten overeenkomst de Diensten moet verlenen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Gast wordt hieronder tevens verstaan degene(n) die de Gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt in deze onder Gast of Klant verstaan zowel de Gast als de Klant.

  • Hotelovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Hotel Südhang en de Klant waarbij Hotel Südhang tegen betaling door de Klant of de Gast ten behoeve van die Klant en/of Gast diensten verricht. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Hotelovereenkomst wordt hieronder tevens verstaan enig andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

  • Reserveringswaarde: de waarde van de Hotelovereenkomst.

  • Onlinereservering: de reservering die gedaan wordt met behulp van het reserveringsformulier dat beschikbaar is op de website van Hotel Südhang (www.hotelsudhang.comof de direct daaraan gelinkte pagina’s), waarbij door de Klant en Hotel Südhang een overeenkomst wordt aangegaan, waarin is vastgelegd voor welke periode en onder welke voorwaarden de Hotelovereenkomst zal worden geëffectueerd.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamd, die voortvloeien uit de overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2

Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen of overeenkomsten of bedingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Hotel Südhang overeengekomen.

2.3

Toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) wordt hierbij uitgesloten/van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat in het laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de klant gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de hotelovereenkomst

3.1

Hotel Südhang behoudt zich alle rechten voor om te allen tijde af te zien van het sluiten van een hotelovereenkomst.

3.2

Hotel Südhang zal nimmer een hotelovereenkomst weigeren om reden van discriminatie.

3.3

Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een hotelovereenkomst zijn vrijblijvend en gelden in ieder geval slechts voor zover de capaciteit van Hotel Südhang voldoende is.

3.4

Elke hotelovereenkomst aangegaan door een klant wordt geacht mede voor rekening en risico van deze klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een gast zal de klant in dezelfde mate bevrijden.

 

Artikel 4: Verplichtingen van Hotel Südhang

4.1

Hotel Südhang zal aan de gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en/of de overeengekomen dienst verlenen conform de binnen Hotel Südhang geldende kwaliteitsnormen.

4.2

De bepalingen zoals hiervoor onder 4.1 omschreven zijn niet van toepassing:

  • in geval van overmacht, zoals hierna omschreven in artikel 12;

  • indien de gast niet verschijnt;

  • indien de klant niet, dan wel niet volledig, voldoet aan de verplichtingen die de klant, uit welke hoofde dan ook, jegens Hotel Südhang heeft.

4.3

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, stelt Hotel Südhang de accommodatie aan de gast ter beschikking vanaf 14:00 uur op de dag van aankomst, tot 11:00 uur op de dag van vertrek.

4.4

Hotel Südhang is gerechtigd om aan de gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de hotelovereenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de gast bezwaarlijk is, heeft de gast of de klant het recht met onmiddellijke ingang de hotelovereenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de klant of gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijk accommodatie, zal Hotel Südhang het bedrag van de besparing aan de gast of klant ter beschikking stellen. Hotel Südhang zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.

 

Artikel 5: Huisregels

5.1

Teneinde de orde en rust binnen Hotel Südhang te bewaren en de goede kwaliteit van dienstverlening van alle gasten te waarborgen, kent Hotel Südhang zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich in de hotelkamers, en zijn voor de gast duidelijk waarneembaar.

5.2

Hotel Südhang is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotelovereenkomst met een gast te beëindigen indien een gast de huisregels overtreedt, dan wel zich dusdanig gedraagt dat orde, rust of normale exploitatie van het hotel daardoor kan worden verstoord. Op eerste verzoek dient de gast het hotel te verlaten. Hotel Südhang is niet gehouden haar verzoek te motiveren en tevens is zij niet verplicht tot restitutie van de reserveringswaarde.

5.3

Hotel Südhang staat in haar hotel geen huisdieren toe.

5.4

Hotel Südhang is gerechtigd om iedere hotelovereenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag.

Hotel Südhang is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.5

Hotel Südhang plaatst geen bedden bij op kamers, tenzij daar in overleg tussen de klant en Hotel Südhang schriftelijk een uitzondering op is overeengekomen. Babybedjes kunnen worden bijgeplaatst, mits dit bij de reservering is geregeld.

 

Artikel 6: Onlinereserveringen

6.1

Bij de onlinereservering vult de klant alle gevraagde gegevens in op het reserveringsformulier op de website en bevestigt de juistheid van de overgedragen informatie.

6.2

De onlinereservering komt tot stand nadat Hotel Südhang het reserveringsformulier heeft ontvangen en dit aan de klant heeft bevestigd.

6.3

Bij wijziging van de aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve, onlinereservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve onlinereservering tot stand dienen te komen.

6.4

De in artikel 6.2 bedoelde bevestiging wordt via e-mail verzonden na ontvangst van het reserveringsformulier.

6.5

De klant betaalt 50% van het bedrag van de onlinereservering ineens bij de reservering via de beveiligde betalingsmodule.

6.6

Kosteloze annulering van de reservering is mogelijk tot 7 dagen voor de incheckdatum. Na dit tijdstip tot 24 uur voor de incheckdatum is men 80% van de overeengekomen totaalprijs. Vanaf 24 uur voor de incheckdatum is met 100% van de totaalprijs verschuldigd.

 

6.7

Hotel Südhang stelt de informatie op haar website met de grootste zorg samen. Desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle tot stand gekomen onlinereserveringen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit artikel leiden tot wijziging van de prijs, heeft de klant recht op kosteloze annulering. Aan de gedane onlinereservering kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend.

6.8

Hotel Südhang kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of niet juist uitvoeren van de onlinereservering in geval van overmacht, of door toedoen van de klant, alsook het

niet beschikbaar zijn van internet, het geen toegang hebben tot de website en inbraak van buitenaf, virussen of in geval van vooruitbetaling, weigering van de bank.

6.9

In voorkomende gevallen is het mogelijk een onlinereservering te maken die per factuur betaald wordt. Dan moet worden voldaan aan de navolgende voorwaarden:

– de onlinereservering moet door een (zakelijke) klant gemaakt worden voor een gast;

– de onlinereservering moet uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum gedaan worden;

– de factuur moet uiterlijk 14 dagen voor de daadwerkelijke verblijfsdatum betaald zijn;

– Hotel Südhang heeft schriftelijk ingestemd met betaling per factuur. Indien dit niet het geval is, komt de hotelovereenkomst niet tot stand.

 

Artikel 7: Annulering

7.1

Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijk van de klant en/of derden op grond van het

geldende recht.

7.2

Een hotelovereenkomst is onherroepelijk en kan niet worden geannuleerd, tenzij de klant tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de reserveringswaarde te betalen en dit aanbod door Hotel Südhang onverwijld wordt aanvaard.

7.3

Annulering dient gedateerd, schriftelijk of per e-mail, te geschieden. Een klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Hotel Südhang

8.1

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Südhang, aanvaardt Hotel Südhang geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

8.2

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Südhang, aanvaardt Hotel Südhang geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.

8.3

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Südhang, aanvaardt Hotel Südhang geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan Hotel Südhang eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van Hotel Südhang.

8.4

Een aansprakelijkheid van Hotel Südhang zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotelovereenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Hotel Südhang.

8.5

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Südhang, is Hotel Südhang niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De klant vrijwaart Hotel Südhang tegen aanspraken van gasten dienaangaande.

8.6

Hotel Südhang wordt door de klant volledig gevrijwaard terzake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die een gast of derde jegens Hotel Südhang geldend maakt of mocht maken terzake van de aanspraken in de ruimste zin des woords van de met de klant gesloten hotelovereenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van gast en/of klant

9.1 De klant en/of de gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hotel Südhang of een derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of een onrechtmatige daad begaan door de klant en/of gast.

9.2 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de gast.

9.3 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van schade die is veroorzaakt door enige zaak en/of ander goed waarvan de klant en/of de gast houder is, dan wel onder haar toezicht staat.

9.4

Een aansprakelijkheid van Hotel Südhang zal nimmer verder gaan dan de waarde van de hotelovereenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Hotel Südhang.

9.5

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Südhang, is Hotel Südhang niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De klant vrijwaart Hotel Südhang tegen aanspraken van gasten dienaangaande.

9.6

Hotel Südhang wordt door de klant volledig gevrijwaard terzake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die een gast of derde jegens Hotel Südhang geldend maakt of mocht maken terzake van de aanspraken in de ruimste zin des woords van de met de klant gesloten hotelovereenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

 

Artikel 10: Prijzen en betaling

10.1

De prijzen kunnen verschillen per type accommodatie, tijdstip van reserveren, betalingscondities en annuleringsvoorwaarden.

10.2

De klant is de in de hotelovereenkomst vermelde bedragen aan Hotel Südhang verschuldigd. Hotel Südhang kan voor bijzondere diensten, zoals een extra verschoning van de kamer, vergoeding aan de klant en/of gast in rekening brengen.

10.3

Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekening terzake van annulering of no show, zullen door de klant en/of de gast worden voldaan per internetbetaling. Als plaats van betaling wordt aangewezen Niedersfeld.

10.4

De klant en/of gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die Hotel Südhang uit welke hoofde dan ook op één van hen of beiden heeft en/of zal verkrijgen. De klant noch de gast kan/kunnen zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning.

10.5

De klant wordt geacht de hotelovereenkomst mede namens elke gast te sluiten. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem terzake te vertegenwoordigen.

10.6

Hotel Südhang heeft een retentierecht op alle goederen die door de gast zijn meegebracht, zolang de gast en/of de klant niet geheel aan de betalingsverplichting richting Hotel Südhang heeft voldaan.

10.7

Bij het uitblijven van betaling is de klant en/of de gast van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant of de gast zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. De vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente, verhoogd met 2% over het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum.

10.8

De klant of de gast die op grond van het voorgaande in dit artikel in verzuim is, is vanaf 14 dagen na de dag waarop Hotel Südhang hem vruchteloos heeft aangemaand, eveneens verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en pre-processuele kosten, alsmede alle gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 50,-.

10.9

Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de verschuldigde executiekosten, vervolgens op de gerechtelijke en buitengerechtelijke en pre-processuele kosten, de rente, de schade en

vervolgens op de hoofdsom.

10.10

Betalingen geschieden in euro.

 

Artikel 11: Informatieverstrekking en privacy

11.1

De gast is, mede in verband met wettelijke verordeningen, verplicht bij aankomst persoonlijke informatie te verstrekken en daartoe het registratieformulier volledig in te vullen.

11.2

Hotel Südhang zal deze informatie alleen gebruiken in verband met het verblijven van de gast.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1

Onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte onder personeel die bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen.

12.2

In geval van overmacht kan Hotel Südhang hetzij de hotelovereenkomst annuleren, hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van Hotel Südhang tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 13: Gevonden voorwerpen

13.1

De gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren, dan wel achtergelaten, ten spoedigste bij Hotel Südhang in te leveren.

13.2

Hotel Südhang verkrijgt de eigendom van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Hotel Südhang heeft gemeld.

13.3

Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de gast. Hotel Südhang kan nimmer worden verplicht tot nazending.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1

Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Duits recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetten en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

14.2

Alle geschillen, hoe ook genaamd, die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank.

14.3

Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden Hotel Südhang en de klant en/of gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.